หน้าแรก

ขอต้อนรับเข้าสู่

ฐานข้อมูลปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค

(Database of Food Consumption of Thai People)

ติดต่อ : สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

E-mail : codex@acfs.go.th