ข้อเสนอแนะ/ติชม  
  
 
 
 
    © 2007-2010 <> Food Consumption(ฐานข้อมูลบริมาณการบริโภคอาหาร) <Version1.0.6>
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards,Ministry of Agriculture and Cooperative,
50 Phaholyothin Road, Ladyao Chatuchak Bangkok 10900. Thailand. Tel. (662) 561 - 2277