ขอต้อนรับเข้าสู่


ฐานข้อมูลปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค

(Database of Food Consumption of Thai People)
(อยู่ในระหว่างการทดลองใช้)


ติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ :

สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ (สมส.)
E-mail : codex@acfs.go.th


 
    © 2007-2010 <> Food Consumption(ฐานข้อมูลบริมาณการบริโภคอาหาร) <Version1.0.6>
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards,Ministry of Agriculture and Cooperative,
50 Phaholyothin Road, Ladyao Chatuchak Bangkok 10900. Thailand. Tel. (662) 561 - 2277